TAMER'E OMGİ KURULUYOR
Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
TAMER Uygulama Bahçesi Kış Hazırlık Çalışmalarına Devam Etmektedir

 

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bolu ve yöresi ile ilgili her türlü tarımsal Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek, Bolu’nun gelişimini ön planda tutacak projeler yaparak tarımsal kalkınmaya katkıda bulunmak,

b) Ulusal kalkınma hedefleri ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutarak, Bolu il ve ilçelerinde tarımsal konularda ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunları belirlemek, çözümlemek veya çözümlenmesine yardımcı olmak,

c) Tarımsal üretimde teknolojiyi, gelişmeleri takip etmek, bunları bölgeye transfer etmek ve adaptasyon çalışmalarını yaparak elde edilen sonuçları üniversite ve diğer araştırma kurumlarının kullanabileceği hale getirmek,

ç) Merkez faaliyetleri esnasında kalkınma planları ve programlarında belirtilen hedefler doğrultusunda araştırma ihtiyaçlarını tespit etmek,

d) Bilimsel araştırma ortamı oluşturmayı ve araştırıcılığı özendirmek, gerek kendi bünyesindeki ve gerekse bünyesi dışındaki araştırıcı ve teknik personelin eğitimini göz önünde tutmak,

e) Merkezde, araştırma ve uygulamaları, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş çalışma ilkeleri ve yıllık programlar çerçevesinde projeler halinde yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Bolu’nun tüm tarımsal faaliyetleri başta olmak üzere, özellikle ön plana çıkan alanlarda proje geliştirerek örnek çalışmalar yapmak,

b) Bolu İlinin tarımsal konularında bilgi birikimi ve teknoloji aktarımının sağlanmasına katkıda bulunmak, kalkınma planlarının öngördüğü konularda karşılaşılabilecek araştırma ve geliştirme sorunlarına çözüm yolları aramak, bu amaçla araştırıcı ve uygulayıcı kuruluşlar arasında köprü görevini üstlenmek, üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarıyla, proje verme ve alma yetkisi de dahil olmak üzere, işbirliği yapmak, uluslararası araştırma kuruluşlarıyla amaç ve temel ilkeler doğrultusunda ortak projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılarla, özel bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilimsel işbirliği yapmak,

d) Bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin yürütülmesi için, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

e) Bitkisel ve hayvansal üretim gerçekleştirenlere sağlıklı üretim materyali sağlamak ve bunların kitle üretimlerini yapmak,

f) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlardan talep edilecek projeleri yapmak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Bunların Görevleri, Koordinasyon Grupları

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür kendine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdür istediğinde Müdür Yardımcısını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yardımcısının görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür Yardımcıları; Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonundan, yürütülmesinden, sonuçlandırılmasından ve yıllık faaliyet raporları ve Merkezle ilgili diğer raporların hazırlanmasından Müdüre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği Yardımcısı ya da Yönetim Kurulu üyelerinden birisi yerine vekâlet eder. Müdürün altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi halinde, Rektör tarafından yerine yeni Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

b) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,

c) Araştırma ve uygulama programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

ç) Üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile Merkezin programları arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak ve buna ilişkin diğer faaliyetleri yerine getirmek,

e) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli görüldüğünde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak,

g) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak,

ğ) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak,

h) Danışma Kurulunca belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkında Danışma Kuruluna rapor sunmak,

ı) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

i) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile diğer ilgili bölümlerden görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Danışma Kurulunun tespit ettiği öneri, strateji ve politikaları değerlendirmek,

c) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şekillerini karara bağlamak,

ç) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

d) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları malî destek hizmetlerini karara bağlamak,

f) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

g) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, amaç ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilçelerde inceleme ve araştırma istasyonları kurmak,

ğ) Gerekli görülen hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinasyon grupları oluşturmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önereceği adaylar arasından seçilerek Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Merkezin faaliyet alanlarında bilgi birikimine sahip akademisyen ve duayenler arasından seçilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin vizyon, misyon ve faaliyetlerine ilişkin stratejileri belirlemek ve bunları Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Koordinasyon grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından, geçici koordinasyon grupları oluşturulabilir. Koordinasyon gruplarının görevleri, görev süreleri ve bu gruplarda görev alacak kişi sayısına ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir, Senatoya sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Belgeler

Galeri

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016